A hegyközségek 3. rész - A hegyközség közgyűlése és tisztségviselői

Sztanev Bertalan
2014. szeptember 08., 07:22


A hegyközségek működését a gyakorlatban három fontos tényező határozza meg. Az egyik a hegyközségek törvény által biztosított eszközei, a másik a tagság aktivitása, a harmadik a tisztségviselők helyzete, jogosítványai.
A hegyközségek 3. rész - A hegyközség közgyűlése és tisztségviselői
 
A három tényező nyilvánvalóan nem választható el élesen egymástól. Cikkünkben a hegyközségek törvény által biztosított eszközeit, illetve a tagok szerepvállalási lehetőségeit mutatjuk be.
A közgyűlés
A hegyközség tagjai számára a jogok gyakorlásának színtere a közgyűlés. A közgyűlésre vonatkozó alapvető szabályokat a Hegyközségi törvény 6. §-a szabályozza. A törvény alapján a hegyközség legfelsőbb önkormányzati testülete a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A törvény meghatározza, hogy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe mi tartozik. Így minden hegyközségi tag véleményt formálhat, illetve szavazhat a hegyközségi rendtartásról, a hegyközség költségvetéséről, a tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a hegyközségi járulék mértékének meghatározásáról. A közgyűlés hatáskörébe a hegyközség tagjai más, a törvényben nem meghatározott kérdést is utalhatnak. Erről, valamint a hegyközség alapvető működéséről a közgyűlésnek a hegyközség alapszabályban kell határoznia. A közgyűlést az alapszabályban meghatározott időközönként, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Időpontjáról és napirendjéről meghívó kiküldésével minden tagot írásban kell értesíteni azzal a figyelmeztetéssel, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A törvény biztosítja a tagok számára, hogy a hegyközség működését érdemben befolyásolhassák, véleményüket kifejthessék, viszont arról is gondoskodik, hogy a tagok inaktivitása esetén a közgyűlés ne maradhasson döntésképtelen.
 
A hegyközség tisztségviselői
A hegyközség közgyűlés által választott vezetője az elnök. A törvény a hegyközség működésével kapcsolatos feladatok intézését az ő hatáskörébe utalja. Az elnök feladata, hogy összehívja és előkészítse a közgyűlést, és a választmány üléseit, gyakorolja a munkáltatói jogot a hegyközség alkalmazottai felett, valamint ellátja a közgyűlés, és a választmány által részére meghatározott feladatokat, illetve végrehajtja, vagy hajtatja azok határozatait. A hegyközséget harmadik személyekkel szemben és a hatóságok előtt az elnök képviseli, de az alapszabály a képviseletre az elnökön kívül más tagot is feljogosíthat.
A hegyközség nagyságától, aktivitásától függően szükség van az elnök mellett más személyek aktív közreműködésére is, akik egy erre meghatározott testületben végzik munkájukat. Ez a testület a hegyközség választmánya. A választmány a közgyűlés határozatai szerint irányítja a hegyközség működését, dönt minden olyan ügyben, amelyet a törvény vagy az alapszabály nem utal a hegyközség más testületi szervének vagy tisztségviselőjének hatáskörébe. A hegyközség választmányi tagjainak számát a hegyközség rugalmasan meghatározhatja, mivel az erre vonatkozó döntést a törvény az alapszabály hatáskörébe utalja. A hegyközség elnöke a választmánynak az elnöke is egyben. A választmány az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A választmány tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.
A hegyközségek számára a törvény nagy önállóságot biztosít. Önkormányzati működésükbe hatóságok nem szólhatnak bele, nem függenek más hegyközségtől, vagy hegyközségi tanácstól. Tevékenységükben a jogszabályoknak kell megfelelniük. Ezért a törvény meghatározza, hogy a hegyközségek törvényes működését, gazdálkodásuk szabályosságát folyamatosan ellenőrizni kell, elsősorban a tagság érdekében. A törvényességet egyrészt a hegyközség belülről biztosítja, másrészt a törvény az erre felhatalmazott hatóság számára törvényességi felügyeletet ír elő. Most csak a hegyközség erre vonatkozó feladatait mutatjuk be.
Az ellenőrző bizottság feladata a hegyközség működése törvényességének, valamint a gazdálkodásnak az ellenőrzése. Ennek érdekében az ellenőrző bizottság a hegyközség bármely testületétől, tisztségviselőjétől vagy tagjától tájékoztatást kérhet és a hegyközségi iratokba betekinthet. Az ellenőrző bizottság tagjai a tevékenységükért kizárólag a közgyűlésnek felelnek és feladataik ellátása körében részükre utasítás nem adható. Az ellenőrző bizottság a közgyűlést is összehívhatja. Az ellenőrző bizottság legalább ötévenként független könyvvizsgálóval köteles megvizsgáltatni a hegyközség gazdálkodását.
A törvény a hegyközségek számára működésük hatékony megszervezéséhez a fent említett, kötelezően megalkotandó testületeken kívül más testület létrehozásának lehetőségét is biztosítja, amelyben a tagok a hegyközségek működéséhez munkájukkal hozzájárulhatnak. Ezen testületi szervek feladatkörét, valamint a hegyközség más testületeihez és a tisztségviselőkhöz való viszonyát az alapszabályban kell meghatározni.
A Hegyközségi törvény a hegyközségek testületeinek vezetőire, mint a hegyközségek tisztségviselőire néhány alapvető követelményt határoz meg. A hegyközség tisztségviselői: az elnök, az ellenőrző bizottság elnöke, a küldött, valamint az alapszabály által létesített más tisztséget betöltő személy. A törvény alapján nem lehet tisztségviselő a hegybíró, olyan szemly, aki nem tagja a hegyközségnek, cselekvőképtelen, büntetett előéletű, vagy jogerős bírói ítélet alapján ilyen tevékenység gyakorlásától el van tiltva. Nem választható meg tisztségviselőnek, akinek hegyközségi járuléktartozása áll fent, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.
Winelovers borok az olvasás mellé